Refundacja NFZ na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny przysługuje każdej osobie, ubezpieczonej w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ale można także starać się o dodatkowe fundusze z innych instytucji, jak PCPR lub MOPS.

Zasady refundacji  – co warto wiedzieć

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) refunduje wyroby medyczne do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit, to udział własny Pacjenta jest liczony od tej ceny. Jeżeli cena wybranego przez Pacjenta określona limitem, dopłaca on różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, refundacja wyrobu medycznego przysługuje Pacjentowi na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego zlecenia. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość ubiegania się o skrócenie okresu użytkowania niektórych wyrobów medycznych, wprost wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, na podstawie wniosku wystawionego przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia.  Przywołane rozporządzenie określa kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu, tj.:

U osób dorosłych w przypadku zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;

U dzieci do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

 • zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego
 • rehabilitacji
 • rozwoju fizycznego

Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne, zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu. Wystawiony wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wraz z prawidłowo wystawionym zleceniem na wyrób medyczny, należy złożyć w Oddziale  Funduszu, w którym Pacjent jest zarejestrowany.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z NFZ?

Krok pierwszy – udaj się na wizytę lekarską w ramach NFZ lub prywatną do osoby uprawnionej

Narodowy Fundusz Zdrowia piśmie z dnia 20 lutego 2017 r. wskazał, że obecnie każdy lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, bez konieczności podpisywania umowy z NFZ.

Wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r., poz. 1061).

WAŻNE! Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem lekarz rodzinny, może wystawić zlecenie nie tylko na środki pomocnicze tj. pieluchomajtki i cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych, ale także na niektóre wyroby medyczne, tj. wózek inwalidzki ręczny (stalowy) lub dziecięcy, pełzak do raczkowania, materac, przeciwodleżynowy,  poduszka przeciwodleżynowa, protezy piersi, peruki, rurki traheostomijne, pończochy kikutowe, kule, laski, balkoniki, trójnóg, czwórnóg (sprawdź w załączniku do rozporządzenia).

WAŻNE! Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne winno być starannie wystawione. Prawidłowo wystawiony dokument zlecenia powinien  zawierać  rzetelnie uzupełnione informacje określone we wzorze zlecenia, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W przypadku,  gdy zlecenie jest wystawione nieprawidłowo (brak informacji określonych w tych wzorach, zawiera inne błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami) – Oddział Funduszu zwraca Pacjentowi zlecenie bez potwierdzenia, informując o przyczynie odmowy potwierdzenia.

Krok drugi – potwierdź zlecenie w swoim oddziale NFZ.

Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie którego Pacjent jest zarejestrowany.

Do osobistego  potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie oraz upoważnienie udzielone na piśmie przez Pacjenta, w przypadku odbioru potwierdzonego zlecenia przez inną osobę.

Pisemne upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego niecyklicznego, powinno zawierać następujące informacje:

 1. Dane dotyczące osoby upoważniającej (Pacjenta), tj.: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego i nr PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania.
 1. Dane dotyczące osoby upoważnionej (odbierającej wyrób), tj.: imię i nazwisko, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania,

-Dane dotyczące odbieranego wyrobu medycznego.

-Datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Upoważnienie wraz ze zleceniem należy zostawić w sklepie medycznym.

W przypadku gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie Pacjenta w wyrób medyczny dopuszczalne jest pośredniczenie przez Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa Pacjent w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu z Oddziałem Funduszu właściwym dla Pacjenta.

Krok trzeci – realizacja zlecenia, dobór i zakup

Mając potwierdzone do refundacji zlecenie, w celu jego realizacji Pacjent może zgłosić się na terenie kraju do wybranej placówki, która podpisała umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wybór konkretnego Świadczeniodawcy należy do Pacjenta – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja. Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE z PCPR / MOPS / PFRON?

Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ? Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).

Dofinansowanie PCPR / MOPS / PFRON do wyrobów medycznych na zlecenie, finansowanych przez NFZ:

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny jest już zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego w wysokości:

100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany wyrób medyczny na zlecenie oraz 150% kwoty dopłaty i limitu ( nie wszystkie PCPRy i MOPSy dopłacają 150% do sumy dopłaty i limitu – niektóre zwracają jedynie dopłatę i dopłacają kwotę stanowiącą do 150% limitu jaki został wyznaczony rozporządzeniem MZ na dany WYRÓB MEDYCZNY NA ZLECENIE (jeśli cena zakupu przekroczyła ustalony limit);

Np. zakupiony został materac p/o VCM502 w cenie 1000 zł – finansowanie NFZ wyniosło 280 zł (70% z limitu 400 zł), a udział własny 720 zł.

Zwrot kosztów można otrzymać w wysokości: (400 zł – 70%) + (400 zł x 150%) = 720 zł

Po otrzymaniu tego dofinansowania materac VCM502 jest dla Pacjenta bezpłatny !!! (280zł – refundacja NFZ i 720zł – refundacja PCPR/NFZ).

Niestety podana sytuacja rzadko ma miejsce, gdyż z uwagi na ograniczone środki finansowe PCPRy i MOPSy na dużo niższym poziomie udzielają wsparcia – często jest to 50% do 100%)

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty w odpowiedniej instytucji:

 1. Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
 2. Fakturę na odebrany wyrób medyczny na zlecenie (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
 3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 6. Numer NIP.

Jeśli masz zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starć się o dofinansowanie w wysokości:

– 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany wyrób medyczny na zlecenie);

– 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany wyrób medyczny na zlecenie (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez MZ);

Np. Limit kwoty finansowanej przez NFZ na wózek inwalidzki lekki wynosi 1700 zł (refundacja 100% do kwoty limitu), ale cena wózka przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 2550 zł. Po przyznaniu takiego dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 4250 zł.

Starając się o dofinansowanie PCPR/MOPS należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 1. Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
 2. Zgłoś się do najbliższego Punktu Zaopatrzenia Ortopedycznego AKSON po fakturę pro forma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
 3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 1. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ.

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 2. Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 3. Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 4. Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

zmiany od 03.03.2018r:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W razie jakichkolwiek pytań w związku z refundację zadzwoń do nas a pomożemy:
735800880 – sklep
735890880 – dział sprzedaży i dostawa